« నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీఆత్మతో నన్ను నడుపు
Nee chethitho nannu pattuko
share with whatsapp

పల్లవి:
నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీఆత్మతో నన్ను నడుపు   
శిల్పి చేతిలో శిలను నేను - అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము   
1.
అంధకార లోయలొన - సంచరించిన భయము లేదు   
నీ వాక్యము శక్తిగలది - నా త్రోవకు నిత్యవెలుగు    (2X)
...నీ చేతితో...
2.
ఘోర పాపిని నేను తండ్రి - పాప యూబిలో పడియుంటిని   
లేవనెత్తుము శుద్ధిచేయుము - పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను    (2X)
...నీ చేతితో...
3.
ఈ భువిలో రాజు నీవే - నా హృదిలో శాంతినీవే   
కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను - జీవితాంతము సేవచేసెదన్    (2X)
...నీ చేతితో...