« నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీఆత్మతో నన్ను నడుపు

పల్లవి:
నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీఆత్మతో నన్ను నడుపు    
శిల్పి చేతిలో సిలను నేను - అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము    
1.
అంధకార లోయలొన - సంచరించిన భయము లేదు    
నీ వాక్యము శక్తిగలది - నా త్రోవకు నిత్యవెలుగు     (2X)
...నీ చేతితో...
2.
ఘోర పాపిని నేను తండ్రి - పాప యూబిలో పడియుంటిని    
లేవనెత్తుము శుద్ధిచేయుము - పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను     (2X)
...నీ చేతితో...
3.
ఈ భువిలో రాజు నీవే - నా హృదిలో శాంతినీవే    
కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను - జీవితాంతము సేవచేసెదన్     (2X)
...నీ చేతితో...