Available Songs

రుచి చూచి ఎరిగితిని రక్షకుండుదయించి నాడట రాకడ సమయంలో రండి యుత్చాహించి పాడుదము రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు రండి యేహొవాను గూర్చి ఇమ్మానుయేలు రక్తము ఇదిగో దేవా నా జీవితం - ఆపాద మస్తకం నీకంకితం ఇంత కాలముగా నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా నాకెన్నొ మేలులు చేసితివే నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం నీవె నా ప్రాణము - నీవె నా సర్వము నీ రక్తమే నీ రక్తమే నీవు చేసిన మేళ్లకు నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసు రాజా నా స్తుతి పాత్రుడా నా యెసయ్యా నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించున్ నీవే నా దేవుడవు - ఆరాధింతను నా బలమంతా నీవేనయా నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీఆత్మతో నన్ను నడుపు నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా నా బ్రతుకు దినములు నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశించునట్లు నిను పోలిన వారెవరు నూతన పరచుము దేవా నే సాగెద యేసునితో - నా జీవిత కాలమంత నడిపించు నా నావ - నడి సంద్రమున దేవా నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు - మేఘాల మీద ఏతెంచును నీవు చేసిన ఉపకారములకు - నేనేమి చెల్లింతును నా పేరే తెలియని ప్రజలు నా యేసయ్యా నా రక్షకా నీలాకాశంలోన నింగికెగసె తార గొప్పా దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని గడచిన కాలము కృపలో తండ్రీ దేవా తర తరాలలో - యుగ యుగాలలో స్తుతించెదను..స్తుతించెదనూ.. సుగుణాల సంపన్నుడా శాశ్వాతామైనదీ - నీవు నా యెడ స్తుతియించెదా నీ నామం సిలువలో ఆ సిలువలో సదా కాలము నీతో స్తోత్రరూపమగు క్రొత్త గీతంబులన్ స్తుతియు మహిమ ఘనత స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రొ చెల్లింతుము సిలువలో సాగింది యాత్ర స్తుతి యాగము నా యేసుకే సీయోను పాటలు సంతోషముగా సుడిగాలైననూ నిశ్చలముగ సిలువ చెంత చేరిననాడు - కలుషములను కడిగివేయు సిలువే నా శరణాయెను రా సాగి పోదును - ఆగి పోను నేను సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము అందరు నన్ను విడచినా అబ్రహాము దేవుడవు ఆడెదన్, పాడెదన్, యేసుని సన్నిధిలో ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త ఆయెనె నా సంగీతము ఆరాధన యేసు నీకే ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్ ఆరాధనకు యోగ్యుడా ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ ఆరాధన అధిక స్తోత్రము అన్ని నామముల కన్న పై నామము అత్యున్నత సింహాసనముపై ఒకసారి ఆలొచించవా.. ఒ సోదరా ఊహించలేని మేలులతో ఓ సద్భక్తులారా! ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహానీయము ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు హల్లెలూయ యని పాడి స్తుతింపను హల్లేలూయ పాడెద హల్లేలూయ పాట యెసయ్య పాట మణులు మాణిక్యములున్న మా ఊహలు పుట్టక మునుపే మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు మంగళమే యేసునకు మహిమ నీకె ప్రభూ - ఘనత నీకె ప్రభూ మహిమకు పాత్రుడా జీవనదిని నా హృదయములో జయ జయ యేసు జయయేసు జుంటి తేనె ధారల కన్న జుంటి తేనె కన్నా తీయనిది చూడుము గెత్సెమనె చింత లేదిక యేసు పుట్టెను చాటించుడి మనుష్య జాతి కేసు నామము దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా దేవుడే నా కాశ్రయంబు దేవునికి స్తోత్రము గానము - చేయుటయే మంచిది దేవుని యందు నిరీక్షణనుంచి - ఆయనను స్తుతించు నా ప్రాణమా దేవుని స్తుతియించుడి - యెల్లాప్పుడు దేవా మహోన్నతుడా మహిమా ప్రకాశితుడా దూత పాట పాడుడి దేవుని ఉపకారంబులలోన దేవా నీ యావరణం దేవునికి స్తోత్రము గానము - చేయుటయే మంచిది దేవర నీ దీవెనలు వాగ్దానము నా సొంతమెగా విశ్వాస వనితలము - ప్రభు యేసు ముద్రికలం వందనం బొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో ఎడబాయని నీ కృప ఎల్లవేళలందు – కష్టకాలమందు ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా ఎందుకో నన్నింతగా నీవు భక్తులారా స్మరియించెదము భాసిల్లెను సిలువలొ పాప క్షమ భీకరుండౌ మా యెహోవా కీర్తి హల్లెలూయా కుతూహల మార్భాటమే కృపామయుడా - నీలోనా కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను కృపా సత్యా సంపూర్ణుడా కృపలను తలంచుచు కన్నతల్లి చేర్చునట్లు క్రీస్తులో జీవించు నాకు లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్ దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్ లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు ఎవరు చూపించలేనీ యెహోవా నీ నామము యేసే నా ఆశ్రయము యేసు రాజు రాజుల రాజై యేసు ప్రభుని స్తుతించుట యేసే నా పరిహారి - ప్రియ యేసే నా పరిహారి యెహోవాయే నా కాపరిగా ఏపాటి దాననయా యెహోవా నీ నామము - ఎంతో బలమైనదీ యోగ్యుడవో - యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవె యోగ్యుడవో యేసు స్వామి నీకు యేసు రక్తము రక్తము రక్తము యేసుతో ఠీవిగాను - అడ్డుగా వచ్చువైరి గెల్వను యెహోవా నా మొర లాలించను - దన మహా దయనుననుగణీంచెను యెహోవా నా బలమా - యదార్థమైనది నీ మార్గం ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన ప్రభువా నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరమైనవి ప్రేమించెదన్ అధికముగా ప్రార్ధన వినెడి పావనుడా - ప్రార్ధన మాకు నేర్పుమయా పొందితిని నేను ప్రభువా ని నుండి పదములు చాలని ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ - పరిశూద్ధ ప్రభువా ప్రభువా నీలో జీవించుట - కృపా బాహుళ్యమే ప్రేమతో నిన్ను ఆరాధింతును పరమా జీవము నాకు నివ్వ ప్రాణప్రియుడా యేసు నాధా ప్రభు యేసుని వదనములో పరమ పావనుడు మరియ తనయుడు