« తర తరాలలో - యుగ యుగాలలో

పల్లవి:
తర తరాలలో - యుగ యుగాలలో - జగ జగాలలొ    
దేవుడు - దేవుడు - యేసె దేవుడు    
హల్లెలూయా - హల్లెలూయా - హల్లెలూయా - హల్లెలూయా    
1.
భూమిని పుట్టింపక మునుపు - లోకపు పునాది లేనపుడు    
దేవుడు - దేవుడు - యేసె దేవుడు    
...తర...
2.
పర్వతములు పుట్టకమునుపు - నరునికి రూపం లేనపుడు    
దేవుడు - దేవుడు - యేసె దేవుడు    
...తర...
3.
తండ్రి కుమారాత్మలో - ఒక్కటైయున్న రూపము    
దేవుడు - దేవుడు - యేసె దేవుడు    
...తర...
4.
సృష్టికి శిల్పకారుడు - జగతికి ఆది పురుషుడు    
దేవుడు - దేవుడు - యేసె దేవుడు    
...తర...
5.
నిన్న నేడు నిరంతరము - ఒకటైయున్న దేవుడు    
దేవుడు - దేవుడు - యేసె దేవుడు    
...తర...