« నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం
Naa jeevitha yathra lo
share with whatsapp

పల్లవి:
నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం   
ఈ లోకమునందు నీవు తప్ప - వేరె ఆశ్రయం లేదు   
...నా జీవిత...
1.
పలువిధ శొధన కష్టములు - ఆవరించుచుండగా    (2X)
కదలక యున్న నా హృదయమను - కదలక కాపాడుము   
...నా జీవిత...
2.
నీ సన్నీధిలో సంపూర్ణమైన - సంతోషము కలదు    (2X)
నీ కుడి హస్తము నాతో నుండన్ - నా జీవిత యాత్రలో   
...నా జీవిత...
3.
ఈలోక నటన ఆశలన్నీయు - తరిగిపోవుచుండగా    (2X)
మారని నీ వాగ్ధానములే - నమ్మి సాగిపోవుదునూ   
...నా జీవిత...