« నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం

పల్లవి:
నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం    
ఈ లోకమునందు నీవు తప్ప - వేరె ఆశ్రయం లేదు    
...నా జీవిత...
1.
పలువిధ శొధన కష్టములు - ఆవరించుచుండగా     (2X)
కదలక యున్న నా హృదయమను - కదలక కాపాడుము    
...నా జీవిత...
2.
నీ సన్నీధిలో సంపూర్ణమైన - సంతోషము కలదు     (2X)
నీ కుడి హస్తము నాతో నుండన్ - నా జీవిత యాత్రలో    
...నా జీవిత...
3.
ఈలోక నటన ఆశలన్నీయు - తరిగిపోవుచుండగా     (2X)
మారని నీ వాగ్ధానములే - నమ్మి సాగిపోవుదునూ    
...నా జీవిత...