« నా బలమంతా నీవేనయా
Naa balamantha
share with whatsapp

పల్లవి:
నా బలమంతా నీవేనయా    (2X)
1.
అలలు లేచినను తుఫాను ఎగసినను   
కాపాడే దేవుడవయ్యా నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా    (2X)
...నా బలమంతా...
2.
సోలిన వేలలలో బలము లేనపుడు   
ఆదరించి నడిపావయ్యా యెహోవా షాబోత్ నీవే   
నన్ను ఆదరించి నడిపావయ్యా యెహోవా షాబోత్ నీవే   
...నా బలమంతా...
3.
జీవం నీవేనయ్యా స్నేహం నీవేనయ్యా   
ప్రియుడవు నీవేనయ్యా సర్వస్వం నీవేనయ్యా   
...నా బలమంతా...
1.
Naa Balamantha Neevenaya    (2X)
Alalu Lechinanu Thoofanu Egasinanu   
Kaapade Dhevudavaya Neevu Ennadu Maravayya    (2X)
...Naa Balamantha...
2.
Solina Velalalo Balamu Lenapadu   
Aadharinchi Nadipavaiyya Yehova Shaboth Neeve   
Nannu Aadharinchi Nadipavaiyya Yehova Shaboth Neeve   
3.
Jeevam Neevenaya Sneham Neevenaya   
Priyaduvu Neevenaya Sarvasavam Neevenaya    
...Naa Balamantha ...