« నా బలమంతా నీవేనయా

పల్లవి:
నా బలమంతా నీవేనయా     (2X)
1.
అలలు లేచినను తుఫాను ఎగసినను    
కాపాడే దేవుడవయ్యా నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా     (2X)
...నా బలమంతా...
2.
సోలిన వేలలలో బలము లేనపుడు    
ఆదరించి నడిపావయ్యా యెహోవా షాబోత్ నీవే    
నన్ను ఆదరించి నడిపావయ్యా యెహోవా షాబోత్ నీవే    
...నా బలమంతా...
3.
జీవం నీవేనయ్యా స్నేహం నీవేనయ్యా    
ప్రియుడవు నీవేనయ్యా సర్వస్వం నీవేనయ్యా    
...నా బలమంతా...
1.
Naa Balamantha Neevenaya     (2X)
Alalu Lechinanu Thoofanu Egasinanu    
Kaapade Dhevudavaya Neevu Ennadu Maravayya     (2X)
...Naa Balamantha...
2.
Solina Velalalo Balamu Lenapadu    
Aadharinchi Nadipavaiyya Yehova Shaboth Neeve    
Nannu Aadharinchi Nadipavaiyya Yehova Shaboth Neeve    
3.
Jeevam Neevenaya Sneham Neevenaya    
Priyaduvu Neevenaya Sarvasavam Neevenaya    
...Naa Balamantha ...