Songs available for tag : Worship

రుచి చూచి ఎరిగితిని రండి యుత్చాహించి పాడుదము ఇదిగో దేవా నా జీవితం - ఆపాద మస్తకం నీకంకితం ఇంత కాలముగా నీవె నా ప్రాణము - నీవె నా సర్వము నీవు చేసిన మేళ్లకు నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసు రాజా నా స్తుతి పాత్రుడా నా యెసయ్యా నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలకించున్ నీవే నా దేవుడవు - ఆరాధింతను నా బ్రతుకు దినములు నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశించునట్లు నే సాగెద యేసునితో - నా జీవిత కాలమంత గొప్పా దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని తర తరాలలో - యుగ యుగాలలో స్తుతించెదను..స్తుతించెదనూ.. శాశ్వాతామైనదీ - నీవు నా యెడ స్తుతియించెదా నీ నామం సదా కాలము నీతో స్తోత్రరూపమగు క్రొత్త గీతంబులన్ స్తోత్రం చెల్లింతుము - స్తుతి స్తోత్రొ చెల్లింతుము స్తుతి యాగము నా యేసుకే సాగి పోదును - ఆగి పోను నేను అందరు నన్ను విడచినా అబ్రహాము దేవుడవు ఆడెదన్, పాడెదన్, యేసుని సన్నిధిలో ఆయెనె నా సంగీతము ఆరాధన యేసు నీకే ఆరాధనకు యోగ్యుడా అన్ని నామముల కన్న పై నామము అత్యున్నత సింహాసనముపై ఒకసారి ఆలొచించవా.. ఒ సోదరా ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా హల్లేలూయ పాడెద మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు మహిమ నీకె ప్రభూ - ఘనత నీకె ప్రభూ జీవనదిని నా హృదయములో జుంటి తేనె కన్నా తీయనిది దేవుడే నా కాశ్రయంబు దేవుని యందు నిరీక్షణనుంచి - ఆయనను స్తుతించు నా ప్రాణమా దేవా మహోన్నతుడా మహిమా ప్రకాశితుడా దేవుని ఉపకారంబులలోన దేవా నీ యావరణం దేవునికి స్తోత్రము గానము - చేయుటయే మంచిది కుతూహల మార్భాటమే కృపామయుడా - నీలోనా కృపా సత్యా సంపూర్ణుడా యెహోవా నీ నామము యేసే నా ఆశ్రయము యేసు ప్రభుని స్తుతించుట యేసే నా పరిహారి - ప్రియ యేసే నా పరిహారి యెహోవాయే నా కాపరిగా యెహోవా నీ నామము - ఎంతో బలమైనదీ యోగ్యుడవో - యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవె యోగ్యుడవో యెహోవా నా మొర లాలించను - దన మహా దయనుననుగణీంచెను యెహోవా నా బలమా - యదార్థమైనది నీ మార్గం ప్రభువా నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరమైనవి పొందితిని నేను ప్రభువా ని నుండి ప్రభువా నీలో జీవించుట - కృపా బాహుళ్యమే పరమా జీవము నాకు నివ్వ ప్రాణప్రియుడా యేసు నాధా ప్రభు యేసుని వదనములో రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా నాకెన్నొ మేలులు చేసితివే నా జీవిత యాత్రలో - ప్రభువా నీ పాదమే శరణం నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీఆత్మతో నన్ను నడుపు నడిపించు నా నావ - నడి సంద్రమున దేవా నీవు చేసిన ఉపకారములకు - నేనేమి చెల్లింతును నీలాకాశంలోన నింగికెగసె తార గడచిన కాలము కృపలో సిలువ చెంత చేరిననాడు - కలుషములను కడిగివేయు సిలువే నా శరణాయెను రా సిల్వలో నాకై కార్చెను యేసు రక్తము ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్ ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ ఆరాధన అధిక స్తోత్రము ఊహించలేని మేలులతో హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు హల్లెలూయ యని పాడి స్తుతింపను హల్లేలూయ పాట యెసయ్య పాట మణులు మాణిక్యములున్న మా ఊహలు పుట్టక మునుపే మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట మహిమకు పాత్రుడా జయ జయ యేసు జయయేసు జుంటి తేనె ధారల కన్న చూడుము గెత్సెమనె చింత లేదిక యేసు పుట్టెను చాటించుడి మనుష్య జాతి కేసు నామము దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా దేవుని స్తుతియించుడి - యెల్లాప్పుడు దూత పాట పాడుడి దేవర నీ దీవెనలు వాగ్దానము నా సొంతమెగా విశ్వాస వనితలము - ప్రభు యేసు ముద్రికలం ఎందుకో నన్నింతగా నీవు భాసిల్లెను సిలువలొ పాప క్షమ భీకరుండౌ మా యెహోవా కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి క్రీస్తులో జీవించు నాకు లెక్కింపలేని స్తోత్రముల్ దేవా ఎల్లప్పుడు నే పాడెదన్ లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు ఏపాటి దాననయా యేసు రక్తము రక్తము రక్తము యేసుతో ఠీవిగాను - అడ్డుగా వచ్చువైరి గెల్వను ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన ప్రార్ధన వినెడి పావనుడా - ప్రార్ధన మాకు నేర్పుమయా పదములు చాలని రాకడ సమయంలో నూతన పరచుము దేవా నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు - మేఘాల మీద ఏతెంచును దేవునికి స్తోత్రము గానము - చేయుటయే మంచిది వందనం బొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో ఎడబాయని నీ కృప కృపలను తలంచుచు కన్నతల్లి చేర్చునట్లు యేసు రాజు రాజుల రాజై ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది