« యేసు స్వామి నీకు

పల్లవి:
యేసు స్వామి నీకు నేను నా సమస్తమిత్తును    
నీ సన్నిధిలో వసించు ఆశతో సేవింతును    
నా సమస్తము – నా సమస్తము నా సురక్షకా నీకిత్తు నా సమస్తము     (2X)
1.
యేసు స్వామి నీకై నేను దోసిలొగ్గి మ్రొక్కెదన్    
తీసివేతు లోక ఆశల్ యేసు చేర్చు మిప్పుడే    
...నా సమస్తము...
2.
నేను నీవాడను యేసు నీవు నావాడవు    
నీవు నేను ఏకమైతే నీ శుద్ధాత్మ శక్యము    
...నా సమస్తము...
3.
నీకు నన్ను యేసుప్రభో యీయ నేనే యేగితి    
నీదు ప్రేమ శక్తి నింపు నీదు దీవెనియ్యవె    
...నా సమస్తము...
4.
యేసు నీదే నా సర్వాస్థి హా సుజ్వాలన్ పొందితి    
హా సురక్ష ణానందమా హల్లెలుయా స్తోత్రముల్    
...నా సమస్తము...
1.
Yesu swami neeku nenu naa samastha-mitthunu    
Nee sannidhilo vasinchi aashatho sevinthu-nu    
Naa samasthamu – Naa samasthamu    
Naa suraksha-ka neekitthu – naa samasthamu     (2X)
2.
Yesu swami neeku nenu dhosiloggi mrokke-dhan    
Theesivethu loka aashal Yesu cherchu-mippude    
...Naa...
3.
Nenu nee vaadanu Yesu Neevu naa vaadavu    
Neevu nenu Yekamaithe – Nee shuddhaathma sakyamu    
...Naa...
4.
Neeku nannu Yesu prabho eeya nene yegithi    
Needhu prema shakthi nimpu – Needhu dheeveniyyave    
...Naa...
5.
Yesu needhe na sarwaasthi – ha su-jwaalan pondhithi    
Ha suraksha-naanandhama – Halleluya Sthothramul    
...Naa...