« ఓ సద్భక్తులారా!

1.
ఓ సద్భక్తులారా! లోక రక్షకుండు - బెత్లె్హేమందు నేడు    
జన్మీంచెన్ - రాజాధిరాజు ప్రభువైన యేసు - నమస్కరింప రండి    
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి - యుత్సాహముతో    
2.
సర్వేశ్వరుండు నరరూపమెత్తి - కన్యకు బుట్టి నేడు వేంచేసెన్    
మానవజన్మ మెత్తిన శ్రీ యేసూ - నీకు నమస్కరించి నీకు    
నమస్కరించి నీకు నమస్కరించి - పూజింతుము    
3.
ఓ దూతలారా! ఉత్సహించి పాడి - రక్షకుండైన యేసున్ స్తుతించుడి    
పరాత్పరుండా - నీకు స్తోత్రమంచు - నమస్కరింప రండి    
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి - యుత్సాహముతో    
4.
యేసు! ధ్యానించి నీ పవిత్ర జన్మ - మీ వేళ స్తోత్రము నర్పింతుము    
అనాది వాక్య మాయె నరరూపు నమస్కరింప రండి    
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి - యుత్సాహముతో