« ఓ సద్భక్తులారా!
O sadbhaktulara
share with whatsapp

1.
ఓ సద్భక్తులారా! లోక రక్షకుండు - బెత్లె్హేమందు నేడు   
జన్మీంచెన్ - రాజాధిరాజు ప్రభువైన యేసు - నమస్కరింప రండి   
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి - యుత్సాహముతో   
2.
సర్వేశ్వరుండు నరరూపమెత్తి - కన్యకు బుట్టి నేడు వేంచేసెన్   
మానవజన్మ మెత్తిన శ్రీ యేసూ - నీకు నమస్కరించి నీకు   
నమస్కరించి నీకు నమస్కరించి - పూజింతుము   
3.
ఓ దూతలారా! ఉత్సహించి పాడి - రక్షకుండైన యేసున్ స్తుతించుడి   
పరాత్పరుండా - నీకు స్తోత్రమంచు - నమస్కరింప రండి   
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి - యుత్సాహముతో   
4.
యేసు! ధ్యానించి నీ పవిత్ర జన్మ - మీ వేళ స్తోత్రము నర్పింతుము   
అనాది వాక్య మాయె నరరూపు నమస్కరింప రండి   
నమస్కరింప రండి నమస్కరింప రండి - యుత్సాహముతో