« నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో

పల్లవి:
నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో    
హల్లెలూయ - హల్లెలూయ - హల్లెలూయ ఆమెన్    
1.
ఆత్మతో నే పాడెదను - ఆర్భటించి పాడెదను - అభినయించి పాడెదను    
అనుభవించి పాడెదను - అనుదినము నే పాడెదను - అందరిలో నే పాడెదను    
...నూతన...
2.
యేసే నా మంచి కాపరి - యేసే నా గొప్ప కాపరి - యేసే నా ప్రధాన కాపరి    
యేసే నా ఆత్మ కాపరి - యేసే నన్ను కొన్న కాపరి - యేసే నాలో ఉన్న కాపరి    
...నూతన...
3.
శత్రు సేనలు ఎదురైనా - దుష్టులంతా ఒక్కటైనా - అజేయుడేసుని చేరెదము    
విజయగీతము పాడెదము - ద్వజము నెత్తి సాగెదము - భజన చేయుచు పాడెదము    
...నూతన...