« నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో
Nuthana geethamu paadedhanu
share with whatsapp

పల్లవి:
నూతన గీతము పాడెదను నా ప్రియుడేసునిలో   
హల్లెలూయ - హల్లెలూయ - హల్లెలూయ ఆమెన్   
1.
ఆత్మతో నే పాడెదను - ఆర్భటించి పాడెదను - అభినయించి పాడెదను   
అనుభవించి పాడెదను - అనుదినము నే పాడెదను - అందరిలో నే పాడెదను   
...నూతన...
2.
యేసే నా మంచి కాపరి - యేసే నా గొప్ప కాపరి - యేసే నా ప్రధాన కాపరి   
యేసే నా ఆత్మ కాపరి - యేసే నన్ను కొన్న కాపరి - యేసే నాలో ఉన్న కాపరి   
...నూతన...
3.
శత్రు సేనలు ఎదురైనా - దుష్టులంతా ఒక్కటైనా - అజేయుడేసుని చేరెదము   
విజయగీతము పాడెదము - ద్వజము నెత్తి సాగెదము - భజన చేయుచు పాడెదము   
...నూతన...