« మంగళమే యేసునకు
Mangalame yesunaku
share with whatsapp

పల్లవి:
మంగళమే యేసునకు - మనుజావతారునకు(3x)   
శృంగార ప్రభువునకు క్షేమాధిపతికి మంగళమే   
...మంగళమే...
1.
పరమపవిత్రునకు - వరదివ్యతేజునకు(3x)   
నిరుపామనందునకు (2x)- నిపుణవైద్యునకు - మంగళమే   
...మంగళమే...
2.
దురిత సంహారునకు - వరసుగుణోద్ధారునకు (3x)   
కరుణా సంపన్నునకు (2x) - జ్ఞాన దీప్తునకు మంగళమే   
...మంగళమే...
3.
రాజులపై పాజునకు - రవి కోటి తేజునకు (3x)   
బూజార్హ పదాబ్జునకు (2x) - భువనావన మీకు మంగళమే   
...మంగళమే...
4.
సత్యప్రవర్తనకు - సద్ధర్మశీలునకు (3x)   
నిత్య స్వయం జీవునకు (2x) - నిర్మలాత్మునకు మంగళమే   
...మంగళమే...
5.
యుక్త స్తోత్రార్హునకు - భక్త రక్షామణికి (3x)   
సత్య పరంజ్యోతియగు (2x) - సార్వభౌమునకు మంగళమే   
...మంగళమే...
పరమ పురి వాసునకు - నర దైవ రూపునకు (3x)   
బరమేశ్వర తనయునకు (2x) - బ్రణుతింతుము నీకు మంగళమే   
...మంగళమే...