« మంగళమే యేసునకు

పల్లవి:
మంగళమే యేసునకు - మనుజావతారునకు(3x)    
శృంగార ప్రభువునకు క్షేమాధిపతికి మంగళమే    
...మంగళమే...
1.
పరమపవిత్రునకు - వరదివ్యతేజునకు(3x)    
నిరుపామనందునకు (2x)- నిపుణవైద్యునకు - మంగళమే    
...మంగళమే...
2.
దురిత సంహారునకు - వరసుగుణోద్ధారునకు (3x)    
కరుణా సంపన్నునకు (2x) - జ్ఞాన దీప్తునకు మంగళమే    
...మంగళమే...
3.
రాజులపై పాజునకు - రవి కోటి తేజునకు (3x)    
బూజార్హ పదాబ్జునకు (2x) - భువనావన మీకు మంగళమే    
...మంగళమే...
4.
సత్యప్రవర్తనకు - సద్ధర్మశీలునకు (3x)    
నిత్య స్వయం జీవునకు (2x) - నిర్మలాత్మునకు మంగళమే    
...మంగళమే...
5.
యుక్త స్తోత్రార్హునకు - భక్త రక్షామణికి (3x)    
సత్య పరంజ్యోతియగు (2x) - సార్వభౌమునకు మంగళమే    
...మంగళమే...
పరమ పురి వాసునకు - నర దైవ రూపునకు (3x)    
బరమేశ్వర తనయునకు (2x) - బ్రణుతింతుము నీకు మంగళమే    
...మంగళమే...