« కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
Kummari o kummari
(E) share with whatsapp

పల్లవి:
కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి - జగదుత్పత్తిధారి   
జిగటమన్నైన నా వంక - చల్లగ చూడుమయ్యా-ఆ... చల్లగ చూడుమయ్యా   
1.
పనికి రాని పాత్రయని - పారవేయకుమా   
పొంగి పొరలు పాత్రగా - నన్ను నింపుమా    (2X)
సువార్తలోని పాత్రలన్ని - శ్రీ యేసుని పొగడుచుండ   
సాక్షిగానుండు పాత్రగజేసి - సత్యముతో నింపుము తండ్రి   
ఆ... సత్యముతో నింపుము తండ్రి   
...కుమ్మరి...
2.
విలువ లేని పాత్రను నేను- కొనువారు లేరెవ్వరు   
వెలలేని నీదు రక్తంబుతో- వెలుగొందు పాత్రగజేసి    (2X)
ఆటంకములనుండి తప్పించి నన్ను- ఎల్లప్పుడు కావుమయ్యా   
పగిలియున్న పాత్రను నేను - సరిచేసి వాడుమయ్యా   
ఆ...సరిచేసి వాడుమయ్యా   
...కుమ్మరి...
3.
లోకాశతో నిండి ఉప్పొంగుచూ- మార్గంబు నే దప్పితి   
మనుషేచ్ఛలన్నియు స్థిరమనుచునే- మనశ్శాంతి కోల్పోతిని    (2X)
పోగొట్టుకున్న పాత్రయనుచు - పరిగెత్తి నను పట్టితివి   
ప్రాణంబు నాలొ ఉన్నప్పుడే - నీ పాదంబుల్ పట్టితిన్    
ఆ...నీ పాదంబుల్ పట్టితిన్    
...కుమ్మరి...