« దేవునికి స్తోత్రము గానము - చేయుటయే మంచిది

పల్లవి:
దేవునికి స్తోత్రము గానము - చేయుటయే మంచిది    
మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది    
1.
యేరుషలేము నెహోవాయె - కట్టుచున్నవాడని     (2X)
ఇశ్రయేలీయూలను - పోగు చేయువాడని    
...దేవునికి...
2.
గుండె చెదరిన వారిని - బాగుచేయువాడని     (2X)
వారి గాయములన్నియు - కట్టుచున్నవాడని    
...దేవునికి...
3.
ప్రభువు గొప్పవాడును - అధిక శక్తి సంపన్నుడు     (2X)
జ్ఞానమునకు ఆయనే - మితియు లేనివాడని    
...దేవునికి...
4.
పిల్లలా నాశీర్వదించియు - బలపరచె నీ గుమ్మముల్     (2X)
మంచి గోదుమపంటతో - నిన్ను తృప్తిగనుంచును    
...దేవునికి...
5.
వాక్యమును యాకోబుకు - తెలియజేసినవాడని     (2X)
ఏ జనము కీలాగునా - చేసి యుండలేదని    
...దేవునికి...