« ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్
Aha mahanandhame
share with whatsapp

పల్లవి:
ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్   
మహావతారుండౌ - మా యేసు జన్మదినం - హల్లేలూయ   
...ఆహా...
1.
కన్యక గర్భమందు పుట్టగా - ధన్యుడవంచు దూతలందరు    (2X)
మాన్యలౌ పేద గొల్లలెందరో - అన్యులౌ తూర్పు జ్ఞానులెందరో    (2X)
నిన్నారాధించిరి - హల్లేలూయ   
...ఆహా...
2.
యెహోవా తనయా - యేసు ప్రభూ సహాయుడా - మా స్నేహితుడా    (2X)
ఇహ పరంబుల ఓ ఇమ్మానుయేల్ - మహానందముతో నిన్నారాధింతుము    (2X)
నిన్నారాధింతుము - హల్లేలూయ   
...ఆహా...
3.
సర్వేశ్వరున్ రెండవ రాకడన్ - స్వర్గంబు నుండి వచ్చు వేళలో    (2X)
సర్వామికా సంఘంబు భక్తితో - సంధించి నిన్ స్తోత్రించు వేళలో    (2X)
నిన్నారాధింతుము - హల్లేలూయ   
...ఆహా...