« ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్

పల్లవి:
ఆహా మహానందమే - ఇహ పరంబులన్    
మహావతారుండౌ - మా యేసు జన్మదినం - హల్లేలూయ    
...ఆహా...
1.
కన్యక గర్భమందు పుట్టగా - ధన్యుడవంచు దూతలందరు     (2X)
మాన్యలౌ పేద గొల్లలెందరో - అన్యులౌ తూర్పు జ్ఞానులెందరో     (2X)
నిన్నారాధించిరి - హల్లేలూయ    
...ఆహా...
2.
యెహోవా తనయా - యేసు ప్రభూ సహాయుడా - మా స్నేహితుడా     (2X)
ఇహ పరంబుల ఓ ఇమ్మానుయేల్ - మహానందముతో నిన్నారాధింతుము     (2X)
నిన్నారాధింతుము - హల్లేలూయ    
...ఆహా...
3.
సర్వేశ్వరున్ రెండవ రాకడన్ - స్వర్గంబు నుండి వచ్చు వేళలో     (2X)
సర్వామికా సంఘంబు భక్తితో - సంధించి నిన్ స్తోత్రించు వేళలో     (2X)
నిన్నారాధింతుము - హల్లేలూయ    
...ఆహా...