« ప్రేమా యేసయ్య ప్రేమా
Prema yesayya prema
share with whatsapp

పల్లవి:
ప్రేమా యేసయ్య ప్రేమా    (4X)
మారనిది మరువనిది వీడనిది యెడబాయనిది    (2X)
...ప్రేమా...
1.
తల్లి మరచిన గాని నను మరువనన్న ప్రేమ   
తండ్రి విడచిన గాని నను విడువనన్న ప్రేమ    (2X)
నే ఏడుస్తుంటె-ఎత్తుకున్న ప్రేమా   
తన కౌగిట్లొ నను హత్తుకున్న ప్రేమా    (2X)
...ప్రేమా...
2.
నేను మరచిన గాని నను మరువనన్న ప్రేమ   
నేను విడచిన గాని నను విడువనన్న ప్రేమా    (2X)
నే పడిపోతుంటే పట్టుకున్న ప్రేమా   
తన కృపలో నన్ను దాచుకొన్న ప్రేమా    (2X)
...ప్రేమా...
3.
నేను పుట్టకముందే నను ఎన్నుకున్న ప్రేమ   
నేను ఎరగకముందే ఏర్పరచుకున్న ప్రేమా    (2X)
తన అర చేతుల్లో చెక్కుకున్న ప్రేమా   
ఎదలోతుల్లో నను దాచుకొన్న ప్రేమా    (2X)
...ప్రేమా...
1.
Premaa yesayya premaa    (4X)
Maaranidhi maruvanidhi veedanidhi yedabayanidhi   
...Premaa...
2.
thalli marachina gaani nanu maruvananna prema   
thandri vidachina gaani nanu viduvananna prema    (2X)
ne Edusthunte yetthukunna premaa   
thana kougitilo nanu hatthukunna premaa    (2X)
...Premaa...
3.
nenu marachina gaani nanu maruvananna prema   
nenu vidachina gaani nanu viduvananna prema    (2X)
ne padipothunte pattukunna prema   
thana krupalo nanu dhaachukonna premaa    (2X)
...Premaa...
4.
Nenu Puttaka mundhe nanu yennukonna prema   
Nenu yerugaka mundhe yerparachukonna prema    (2X)
thana arachethullo chekkukunna premaa   
Edha lothullo nanu dhaachukonna premaa    (2X)
...Premaa...