« కృపలను తలంచుచు
Krupalanu thalanchuchu
share with whatsapp

పల్లవి:
కృపలను తలంచుచు - ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్    (2X)
1.
మిమ్మును ముట్టినవాడు - నా కంటి పాపను    (2X)
ముట్టునని సెలవిచ్చిన దేవుడు - కాచెను గతకాలం నన్ను   
...కృపలను...
2.
రూపింపబడుచున్న - ఏ ఆయుధముండినను    (2X)
నాకు విరోధమై వర్ధిల్లదుయని - చెప్పిన మాట సత్యం ప్రభువు   
...కృపలను...
3.
కన్నీటి లోయలలో - నే కృంగిన వేళలో    (2X)
నింగిని చీల్చి వర్షము పంపి - నింపెను నా హృదయం! యేసు   
...కృపలను...
4.
సర్వోన్నతుడైన - నా దేవునితో చేరి    (2X)
సతతము తన కృప వెల్లడి చేయు - స్తుతులతో నింపెను యిలలో   
...కృపలను...
5.
హల్లెలూయ ఆమేన్ - ఆ..., నాకెంతొ ఆనందమే    (2X)
సీయోన్ నివాసం - నాకెంతొ ఆనందం - ఆనందమానందమే - ఆమేన్   
...కృపలను...