« క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను
Krotha yedu modhalu bettenu
share with whatsapp

పల్లవి:
క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను - మన బ్రతుకు నందు - క్రొత్త యెడు   
మొదలు బెట్టెను - క్రొత్త మనసుతోడ మీరు - క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ   
దత్తరపడకుండజేయు - టుత్తమోత్తమంబు జూడ   
1.
పొంది యున్న మేలులన్నియు - బొంకంబుమీఱ - డెందమందు   
స్మరణజేయుచు యిందు మీరు మొదలుబెట్టు - పందెమందు   
బారవలయు నందముగను రవిని బోలి - నలయకుండ సొలయకుండ   
...క్రొత్త...
2.
మేలు చేయదడవొనర్చగా - మీరెఱగునట్లు కాలమంత నిరుడు   
గడచెగా - ప్రాలుమాలి యుండకుండ - జాలమేల సేయవలయు   
జాల జనము కిమ్మాను - యేలు నామ ఘనత కొరకు   
...క్రొత్త...
3.
బలములేని వారమయ్యును - బలమొందవచ్చు - గలిమి మీఱ గర్త   
వాక్కున - నలయకుండ నడగుచుండ - నలగకుండ మోదమొంది   
బలమొసంగు సర్వవిధుల - నెలవి మీరనర్చుచుండ   
...క్రొత్త...
4.
ఇద్దరిత్రి నుండునప్పుడే - ఈశ్వరుని జనులు - వృద్ధి బొంద జూడ   
వలయును - బుద్ధి నీతిశుద్ధులందు - వృద్ధినొంద శ్రద్ధజేయు - శుద్దులైన   
వారిలొ - బ్ర - సిద్దులగుచు వెలుగవచ్చు   
...క్రొత్త...
5.
పాప పంక మంటినప్పుడు - ప్రభు క్రీస్తుయేసు - ప్రాపు జేరి మీరు   
వేడగా - నేపు మీఱదనదు కరుణ - బాపమంత గడిగివేసి   
పాప రోగ చిహ్నాలన్ని - బాపివేసి శుద్ధిచేయు   
...క్రొత్త...