« ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
Endhuko nanninthaga neevu
share with whatsapp

పల్లవి:
ఎందుకో నన్నింతగా నీవు - ప్రేమించితివో దేవా   
అందుకో నా దీన స్తుతిపాత్ర - హల్లెలూయ యేసయ్యా   
1.
నా పాపము బాప - నరరూపివైనావు - నా శాపము మాప - నలిగి వ్రేలాడితివి   
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే - నా స్తానములో నీవే    (2X)
...ఎందుకో...
2.
నీ రూపము నాలో - నిర్మించి యున్నావు - నీ పోలికలోనె - నివసించుమన్నావు   
నీవు నన్ను ఎన్నుకొన్నావు - నీ కొరకై కృపలో    (2X)
...ఎందుకో...
3.
నా శ్రమలు సహించి నా ఆశ్రయమైనావు - నా వ్యధలు భరించి నన్నాదుకొన్నావు   
నన్ను నీలో చూచుకున్నావు నను దాచియున్నావు    (2X)
...ఎందుకో...
4.
నీ సన్నిధి నాలో నా సర్వము నీలో నీ సంపద నాలో నా సర్వస్వము నీలో   
నీవు నేను ఏకమగువరకు నన్ను విడువనంటివే    (2X)
...ఎందుకో...
5.
నా మనవులు ముందే నీ మనసులో నెరవేరే - నా మనుగడ ముందే నీ గ్రంథములోనుండే   
ఏమి అద్భుత ప్రేమ సంకల్పం - నీకేమి చెల్లింతున్    (2X)
...ఎందుకో...
1.
Enduko Nanninthagaa Neevu Preminchithivo Dhevaa    
Andhuko Naa Dheena Stuthi Paathra    
Hallelooya Yesayyaa    (2X)
2.
Naa Paapamu Baapa Nara Roopi vainaavu    
Naa Shaapamu Maapa Naligi Vrelaadithivi    
Naaku Chaalina Dhevudavu Neeve    
Naa Sthaanamulo Neeve    (2X)
...Endhuko...
3.
Nee Roopamu Naalo Nirminchi yunnaavu    
Nee Polikalone Nivasinchu mannaavu    
Neevu Nannu Ennu konnavu   
Nee Korakaki Nee Krupalo    (2X)
...Endhuko...
4.
Naa Shramalu Sahinchi Naa Aashraya mainaavu    
Naa Vyadhalu Bharinchi Nannaadhu kunnaavu    
Nannu Neelo Choochukunnaavu    
Nanu Dhaachiyunnaavu    (2X)
...Endhuko...
5.
Nee Sannidhi Naalo Naa Sarvamu Neelo    
Nee Sampadha Naalo Naa Sarwaswamu Neelo    
Neevu Nenu Ekamaguvaraku   
Nannu Viduvanantive    (2X)
...Endhuko...
6.
Naa Manavulu Munde Nee Manasulo Neravere    
Naa Manugada Mundhe Nee Grandhamulonunde    
Emi Adbhutha Prema Sankalpam    
Nenemi Chellinthun    (2X)
...Endhuko...