« దేవాది దేవుడు మహోపకారుడు
Dhevadhi dhevudu mahopakarudu
share with whatsapp

పల్లవి:
దేవాది దేవుడు మహోపకారుడు-మహాత్యము గల మహారాజు    (2X)
ప్రభువుల ప్రభువు – రాజుల రాజు ఆయన కృప నిరంతరముండును   
...దేవాది...
1.
సునాద వత్సరము ఉత్సాహ సునాదము-   
నూతన సహస్రాబ్ది నూతన శతాబ్దము    (2X)
ఉత్తమ దేవుని దానములు    (2X)
...దేవాది...
2.
యుగములకు దేవుడవు ఉన్నవాడవనువాడవు-   
జగమంతా ఏలుచున్న జీవాధిపతి నీవే    (2X)
నీదు క్రియలు ఘనమైనవి    (2X)
...దేవాది...
3.
అద్వితీయ దేవుడవు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు-   
మహిమా మహాత్యములు సర్వాధిపత్యమును    (2X)
సదా నీకే కలుగును గాక    (2X)
...దేవాది...