« విశ్వాస వనితలము - ప్రభు యేసు ముద్రికలం

పల్లవి:
విశ్వాస వనితలము - ప్రభు యేసు ముద్రికలం    
ప్రకటించెదం, ప్రార్ధించెదం, స్తుతియించెదం - ప్రభుకై నిలిచెదము    
హోసన్నా మహిమ నీకే - యేసన్నా ఘనత నీకే     (2X)
...విశ్వాస...
1.
సాటియైన సహాయముగా - మము సృస్టించాడు    
మేటియైన ప్రభు కార్యముకై - మము నిలిపాడు    
చురుకుదనం మా ప్రత్యేకత - ఆతిద్యమే మా నైజం    
అమ్మగా, ఆలిగా, బలశాలిగా - మము దీవించాడు    
హోసన్నా మహిమ నీకే - యేసన్నా ఘనత నీకే     (2X)
...విశ్వాస...
2.
ప్రభుయేసు పునఃరుర్థానం - ప్రకటించింది మేమే    
అత్తరు తైలముతో - అభిశేకించింది మేమే    
ప్రేమ గుణం, త్యాగ గుణం, సుగుణ సుగంధం - మాలో నింపాడు    
జాలిగా, ప్రేమగా, మేలుగా - మము దీవించాడు    
హోసన్నా మహిమ నీకే - యేసన్నా ఘనత నీకే     (2X)
...విశ్వాస...