« రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను ప్రభు యేసు

పల్లవి:
రమ్మనుచున్నాడు - నిన్ను ప్రభు యేసు    
వాంచతో తన కరము చాపి - రమ్మనుచున్నాడు     (2X)
1.
ఎటువంటి శ్రమలందును - ఆదరణ నీకిచ్చునని    
గ్రహించి నీవు యేసుని చూచిన - హద్దు లేని ఇంపు నొందేదవు    
...రమ్మనుచు...
2.
కన్నీరంతా తుడుచును - కనుపాప వలె గాపాడున్ - కారు మేఘము    
వలె కష్టములు వచ్చినను - కనికరించి నిన్ను కాపాడును    
...రమ్మనుచు...
3.
సొమ్మసిల్లు వేళలో బలమును నీకిచ్చును - ఆయన నీ వెలుగు    
రక్షణ అయినందున - ఆలసింపక నీవు త్వరపడి రమ్ము    
...రమ్మనుచు...
4.
సకల వ్యాధులను - స్వస్థపరచుటకు - శక్తిమంతుడగు    
ప్రభుయేసు ప్రేమతో - అందరికి తన కృపలనిచ్చున్    
...రమ్మనుచు...