« ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది

పల్లవి:
ప్రేమ యేసుని ప్రేమ - అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది    
నిజము దీనిని నమ్ము - ఇది భువి యందించలేనిది    
ఎన్నడెన్నడు మారనిది - నా యేసుని దివ్య ప్రేమ    
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది - నా యేసుని నిత్య ప్రేమ    
1.
తల్లీతండ్రుల ప్రేమ - నీడవలె గతియించును    
కన్నబిడ్డల ప్రేమ - కలలా కరిగిపోవును    
...ఎన్నడెన్నడు...
2.
భార్యాభర్తల మధ్య - వికసించిన ప్రేమ పుష్పము    
వాడిపోయిరాలును త్వరలో - మోడులా మిగిలి పోవును    
...ఎన్నడెన్నడు...
3.
బంధూమిత్రుల యందు - వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపమూ    
నూనె ఉన్నంత కాలము - వెలుగు నిచ్చి ఆరిపోవును    
...ఎన్నడెన్నడు...
4.
ధరలోని ప్రేమలన్నియూ - స్థిరముకాదు తరిగి పోవును    
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా - కడవరకు ఆదరించును    
...ఎన్నడెన్నడు...