« నీవు చేసిన ఉపకారములకు - నేనేమి చెల్లింతును

పల్లవి:
నీవు చేసిన ఉపకారములకు - నేనేమి చెల్లింతును    
ఏడాది దూడలనా - వేలాది పొట్టేళ్ళనా    
...నీవు...
1.
వేలాది నదులంత విస్తార తైలము - నీకిచ్చినా చాలునా    
గర్భఫలమైన నా జ్యేష్ఠపుత్రుని - నీకిచ్చినా చాలునా    
...ఏడాది...
2.
మరణ పాత్రుడనైయున్న నాకై - మరణించితివి సిల్వలో     (2X)
కరుణ చూపి నీ దివ్య మార్గాన - నడిపించితివి యేసయ్యా     (2X)
...ఏడాది...
3.
విరిగి నలిగిన బలియాగముగను - నా హృదయమర్పింతునూ     (2X)
రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యం - నిను వెంబడించేదను     (2X)
...ఏడాది...
4.
ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందున - నేనేమి చెల్లింతునూ     (2X)
కపట మనస్సు లేనట్టి హృదయాన్ని - అర్పింతునోయేసయ్యా     (2X)
...ఏడాది...