« నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు - మేఘాల మీద ఏతెంచును

పల్లవి:
నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు - మేఘాల మీద ఏతెంచును    
మహిమాన్వితుడై ప్రభు యేసు - మహి స్థలమునకు ఏతెంచును    
...నేడో...
1.
చీకటి కమ్మును సూర్యుని - చంద్రుడు తన కాంతి నీయడు    
నక్షత్రములు రాలిపోవును - ఆకాశ శక్తులు కదలిపోవును    
...నేడో...
2.
కడబూర స్వరము ధ్వనియించగా - ప్రియుని స్వరము వినిపించగా    
వడివడిగ ప్రభు చెంతకు చేరెద - ప్రియమార ప్రభుయేసును గాంచెద    
...నేడో...
3.
నా ప్రియుడేసుని సన్నిధిలో - వేదన రోధనలుండవు    
హల్లెలూయ స్తుతి గీతాలతో - నిత్యము ఆనంద మానందమే    
...నేడో...