« ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా

పల్లవి:
ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే     (2X)
ప్రభువా జరిగేది నీ చిత్తమే    
నీ వాక్కుకై వేచియుంటిని నా ప్రార్థన ఆలకించుమా     (2X)
ప్రభువా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా    
...ఎన్ని ...
1.
నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక ఇలలోన ఏ ప్రాణి నిలువలేదు     (2X)
అడవి పూవులే నీ ప్రేమ పొందగా     (2X)
నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ప్రభువా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా    
...ఎన్ని...
2.
నా ఇంటి దీపం నీవే అని తెలసి నా హృదయం నీ కొరకై పదిలపరచితి     (2X)
ఆరిపోయిన నా వెలుగు దీపము     (2X)
వెలిగించుము నీ ప్రేమతో ప్రభువా వెలిగించుము నీ ప్రేమతో    
...ఎన్ని...
3.
ఆపదలు నన్ను వెన్నంటియున్నా నా కాపరి నీవై నన్నాదుకొంటివి     (2X)
లోకమంతయూ నన్ను విడచినా     (2X)
నీ నుండి వేరు చెయ్యవు ప్రభువా నీ నుండి వేరు చెయ్యవు    
...ఎన్ని...
4.
నా స్థితి గమనించి నన్నూ ప్రేమించి నా కొరకై కల్వరిలో యాగమైతివి     (2X)
నీదు యాగమే నా మోక్ష మార్గము     (2X)
నీయందే నిత్యజీవము ప్రభువా నీయందే నిత్యజీవము    
...ఎన్ని...
1.
Enni Thalachinaa Edhi Adiginaa Jarigedhi Nee Chiththame     (2X)
Prabhuvaa Jarigedhi Nee Chiththame    
Nee Vaakkukai Vechiyuntini    
Naa Praarthana Aalakinchumaa    
Prabhuvaa Naa Praarthana Aalakinchumaa    
2.
Nee Thodu Leka Nee Prema Leka    
ilalona Ae Praani Niluvaledhu     (2X)
Adavi Poovule Nee Prema Pondhagaa     (2X)
Naa Praarthana Aalakinchumaa    
Prabhuvaa Naa Praarthana Aalakinchumaa    
...Enni...
3.
Naa Inti Dheepam Neeve Ani Thelasi    
Naa Hrudhayam Nee Korakai Padhilaparachithi     (2X)
Aaripoyina Naa Velugu Dheepamu     (2X)
Veliginchumu Nee Prematho    
Prabhuvaa Veliginchumu Nee Prematho    
...Enni...
4.
Aapadhalu Nannu Vennantiyunnaa    
Naa Kaapari Neevai Nannaadhukontivi     (2X)
Lokamanthayoo Nannu Vidhachinaa     (2X)
Nee Nundi Veru Cheyyavu    
Prabhuvaa Nee Nundi Veru Cheyyavu    
...Enni...
5.
Naa Sthithi Gamaninchi Nannoo Preminchi    
Naa Korakai Kalvarilo Yaagamaithivi     (2X)
Needhu Yaagame Naa Moksha Maargamu     (2X)
Neeyande Nithyajeevmu Prabhuvaa |Neeyande|    
...Enni...