« యేసు చావొందె సిలువపై
Yesu chaavondhe siluvapai
share with whatsapp

పల్లవి:
యేసు చావొందె సిలువపై నీకొరకె నాకొరకే   
యెంత గొప్ప శ్రమనోర్చెను నీకొరకె నాకొరకే    (2X)
1.
నదివోలె యేసు రక్తము – సిలువలో నుండి ప్రవహించె   
పాపము కడిగి – మలినము తుదిచె – ఆ ప్రశస్త రక్తమే   
...యేసు...
2.
నేడె నీ పాపములొప్పుకో – నీ పాపపు డాగులు తుడుచుకో   
నీ యాత్మ తనువుల – శుద్ధి పరచుకొ – క్రీస్తు యేసు రక్తములో   
...యేసు...
3.
పాప శిక్ష పొంద తగియుంటిమి – మన శిక్ష ప్రభువె సహించెను   
నలుగ గొట్టబడె పొడవబడె నీకై -అంగీకరించు యేసుని   
...యేసు...
1.
yesu chavondhe siluvapai – nee korake naa korake   
yentha goppa srama norchenu – nee korake naa korake   
...yesu...
2.
nadhi vole yesu rakthamu – siluvalo nundi pravahinche   
paapamu kadigi malinamu thudiche – aa prasastha rakthame   
...yesu...
3.
nedhe nee paapamuloppuko – nee paapapu daagunu thuduchuko   
nee athma thanuvula shuddhi parachuko – kreesthu yesu rakthamulo   
...yesu...
4.
paapa Siksha pondha thagi yuntimi – mana siksha prabhuve sahinchenu   
nalugagottabade podavabade neekai – angeekarinchu yesuni   
...yesu...