« వందనం బొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో
Vandhanambonarthumo prabho
share with whatsapp

పల్లవి:
వందనం బొనర్తుమో ప్రభో ప్రభో    (2X)
వందనంబు తండ్రి తనయ శుద్ధాత్ముడా - వందనంబు లందుకో ప్రభో   
1.
ఇన్నినాళ్ళు ధరని మమ్ము బ్రోచియు గన్న తండ్రి మించి యెపుడు   
గాచియు - నెన్నలేని దీవెన లిడు నన్న యేసువా - యెన్నిరెట్లు స్తోత్రము లివిగో   
...వందనం...
2.
పాత వత్సరంపు బాపమంతయు - బ్రీతిని మన్నించి మమ్ము గావుము   
నూత నాబ్దమునకు నీదు నీతి నొసగుమా - దాతా క్రీస్తు నాధ రక్షకా   
...వందనం...
3.
దేవ మాదు కాలుచేతులెల్లను - సేవకాళి తనువు దినములన్నియు నీవొసంగు   
వెండి పసిడి - జ్ఞాన మంతయు నీ సేవకై యంగీకరించుమా   
...వందనం...
4.
కోతకొరకు దాసజనము నంపుము ఈ తరి మా లోటుపాట్లు తీర్చుము   
పాతకంబులెల్ల మాపి - భీతి బాపుము - ఖ్యాతి నొందు నీతి సూర్యుడా   
...వందనం...
5.
మా సభలను పెద్దజేసి పెంచుము - నీ సువార్త జెప్ప శక్తి నీయుము   
మోసపుచ్చు నంధకార - మంత ద్రోయుము - యేసు కృపన్ గుమ్మరించుము   
...వందనం...