« సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
Sarva chittambu needhenayya
share with whatsapp

పల్లవి:
సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా-స్వరూపమిచ్చు కుమ్మరివే    (2X)
సారేపైనున్న మంటినయ్యా-సరియైన పాత్రన్ చేయుమయ్యా    
సర్వేశ్వరా నె రిక్తుండను-సర్వదా నిన్నే సేవింతును   
...సర్వ చిత్తంబు...
1.
ప్రభు! సిధ్దించు నీ చిత్తమే-ప్రార్ధించుచుంటి నీ సన్నీధి    (2X)
పరికింపు నన్నీ దివసంబున-పరిశుభ్రమైన హిమము కన్నా   
పరిశుదన్ జేసి పాలింపుమా-పాపంబు పోవ నను కడుగుమా    
...సర్వ చిత్తంబు...
2.
నీ చిత్తమే సిద్ధించు ప్రభూ-నిన్నే ప్రార్ధింతు నా రక్షకా    (2X)
నీఛమౌ గాయముల చేతను-నిత్యంబు కృంగి అలసియుండ   
నిజమైన సర్వశక్తుండవే-నీ చేత పట్టి నన్ రక్షింపుమా    
...సర్వ చిత్తంబు...
3.
ఆత్మ స్వరూప నీ చిత్తమే-అనిశంబు చెల్లు ఇహ పరమున    (2X)
అధికంబుగా నన్ నీ ఆత్మతో-ఆవరింపుమో నా రక్షకా    
అందరు నాలొ క్రీస్తుని జూడ-ఆత్మతో నన్ను నింపుము దేవా   
...సర్వ చిత్తంబు...
1.
sarva chitthambu needhenayya-swaroopamichhu kummarive    (2X)
Saarepainunna mantinayya sariyaina paathran cheymayya   
sarveshwara ne rikthundanu-sarvadha ninne sevinthunu   
...sarva chitthambu ...
2.
Prabhu! siddhinchu nee chithame-praardhinchu-chunti nee sannidhi    (2X)
parikumpu nannee dhivasambuna- parishubhramaina himamu kanna   
parishuddhun jesi paalimpuma- paapambu pova nanu kaduguma   
...sarva chitthambu ...
3.
nee chitthame siddhinchu prabhu-ninne praardhinthu naa rakshaka    (2X)
neechamou gaayamula chethanu-nithyambu krungi alasiyunda   
nijamaina sarva shakthundave- nee chetha patti nan rakshimpuma   
...sarva chitthambu ...
4.
aathma swaroopa nee chitthame-anishambu chellu iha paramuna    (2X)
Adhikambugaa nan nee aathmatho-aavarimpu naa raakshaka   
andaru naalo kreesthuni jooda-aathmatho nannu nimpumu dhevaa   
...sarva chitthambu ...