« ఎల్లవేళలందు – కష్టకాలమందు
Ella velalandhu kashta
share with whatsapp

పల్లవి:
ఎల్లవేళలందు – కష్టకాలమందు వల్లభుండా యేసున్‌ స్తుతింతున్‌    (2X)
ఎల్లను నీవే నా కెల్లెడల వల్లపడదే వివరింపన్‌    (2X)
1.
విమోచకుడా – విమోచన నీవే రక్షకుడవు – నా రక్షణ నీవే    (2X)
...ఎల్లవేళలందు...
2.
సృష్టికర్తవు – సహాయము నీవే ఇష్టుడ నీవే – త్రిత్వము నీవే    (2X)
...ఎల్లవేళలందు...
3.
జ్ఞానము నీవే – నా పానము నీవే దానము నీవే – నా గానము నీవే    (2X)
...ఎల్లవేళలందు...
4.
జ్యోతివి నీవే – నా నీతివి నీవే ఆదియు నీవే – నా అంతము నీవే    (2X)
...ఎల్లవేళలందు...
5.
నిత్యుడ నీవే – నా సత్యుండ నీవే స్తోత్రము నీవే – నా నేత్రము నీవే    (2X)
...ఎల్లవేళలందు...
6.
జీవము నీవే – నా దేవుడవు నీవే పావన నీవే – నా కావలి నీవే    (2X)
...ఎల్లవేళలందు...
7.
కాంతియు నీవే – నా శాంతియు నీవే సంతస నీవే – నాకంతయు నీవే    (2X)
...ఎల్లవేళలందు...
1.
Ella Velalandhu – Kashta Kaalamandhu   
Vallabhundaa Yesun Sthuthinthun    (2X)
Ellanu Neeve Naa Kelledala Vallapadadhe Vivarimpan    (2X)
2.
Vimochakudaa – Vimochana Neeve    
Rakshakudavu – Naa Rakshana Neeve    (2X)
...Ellavelalandhu...
3.
Srushtikarthavu – Sahaayamu Neeve    
Ishtuda Neevu – Thrithvamu Neeve    (2X)
...Ellavelalandhu...
4.
Gnaanamu Neeve – Naa Paanamu Neeve    
Dhaanamu Neeve – Naa Gaanamu Neeve    (2X)
...Ellavelalandhu...
5.
Jyothivi Neeve – Naa Neethivi Neeve    
Aadhiyu Neeve – Naa Anthamu Neeve    (2X)
...Ellavelalandhu...
6.
Nithyuda Neeve – Naa Sathyunda Neeve    
Sthothramu Neeve – Naa Nethramu Neeve    (2X)
...Ellavelalandhu...
7.
Jeevamu Neeve – Naa Dhevudavu Neeve    
Paavana Neeve – Naa Kaavali Neeve    (2X)
...Ellavelalandhu...
8.
Kaanthiyu Neeve – Naa Shaanthiyu Neeve    
Santhasa Neeve – Naakanthayu Neeve    (2X)
...Ellavelalandhu...