« దేవుని ప్రేమ ఇదిగో జనులార
Dhevuni prema idhigo
share with whatsapp

పల్లవి:
దేవుని ప్రేమ ఇదిగో – జనులార – భావంబునం దెలియరే   
కేవలము నమ్ముకొనిన – పరలోక – జీవంబు మనకబ్బును   
...దేవుని...
1.
సర్వలోకము మనలను – తన వాక్య – సత్యంబుతో జేసెను   
సర్వోపకారుడుండే – మన మీద – జాలిపరుడై యుండెను   
...దేవుని...
2.
మానవుల రక్షింపను – దేవుండు – తన కుమారుని బంపెను   
మన శరీరము దాల్చెను – ఆ ప్రభువు – మన పాపమునకు దూరుడే   
...దేవుని...
3.
యేసు క్రీస్తను పేరున – రక్షకుడు – వెలసి నాడిలలోపల   
దోసకారి జనులతో – నెంతో సు – భాషలను బల్కినాడు   
...దేవుని...
4.
పాప భారంబు తోడ – నే ప్రొద్దు – ప్రయాసముల బొందెడి   
పాపులందరు నమ్మిన – విశ్రాంతి – పరిపూర్ణమిత్తు ననెను   
...దేవుని...
5.
సతులైన పురుషులైనన్ – యా కర్త – సర్వ జనుల యెడలను   
సత్ప్రేమగా నడిచెను – పరలోక – సద్బోధలిక జేసెను   
...దేవుని...
6.
చావు నొందిన కొందరిన్ – యేసుండు – చక్కగా బ్రతికించెను   
సకల వ్యాధుల రోగులు – ప్రభు నంటి – స్వస్థంబు తా మొందిరి   
...దేవుని...
7.
గాలి సంద్రపు పొంగులన్ – సద్దణిపి – నీళ్లపై నడచినాడే   
మేలు గల యద్భుతములు – ఈలాగు – వేల కొలదిగ జేసెను   
...దేవుని...
8.
చేతుల కాళ్లలోను – రా రాజు – చేర మేకులు బొందెను   
పాతకులు గొట్టినారే – పరిశుద్ధ – నీతి తా మోర్వలేకన్   
...దేవుని...
9.
ఒడలు రక్తము గారగ – దెబ్బలు – చెడుగు లందరు గొట్టిరి   
వడిముళ్లు తల మీదను – బెట్టిరి – ఓర్చెనో రక్షకుండు   
...దేవుని...
10.
ఇన్ని బాధలు బెట్టుచు – దను జంపు – చున్న పాప నరులను   
మన్నించు మని తండ్రిని – యేసుండు – సన్నుతితో వేడెను   
...దేవుని...
11.
రక్షకుడు శ్రమ బొందగా – దేశంబు – తక్షణము చీకటయ్యెన్   
రక్షకుడు మృతి నొందగ – తెర చినిగి – రాతి కొండలు పగిలెను   
...దేవుని...
12.
రాతి సమాధిలోను – రక్షకుని – నీతిగల దేహంబును   
పాతి పెట్టిరి భక్తులు – నమ్మిన – నాతు లందరు జూడగా   
...దేవుని...
13.
మూడవ దినమందున – యేసుండు – మృతి గెల్చి లేచినాడు   
నాడు నమ్మిన మనుజులు – చూచిరి – నలువది దినములందున్   
...దేవుని...
14.
పదునొకండు మారులు – వారలకు – బ్రత్యక్షు డాయె నేసు   
పరలోకమున కేగెను – తన వార్త – బ్రకటించు మని పల్కెను   
...దేవుని...
15.
నమ్మి బాప్తిస్మమొందు – నరులకు – రక్షణ మరి కల్గును   
నమ్మ నొల్లక పోయెడు – నరులకు – నరకంబు సిద్ధమనెను   
...దేవుని...