« ధన్యవాదముతొ స్తుతి పాడెదను నా యేసు నాధ
Dhanyavaadhamutho sthuthi paadedha
share with whatsapp

పల్లవి:
ధన్యవాదముతొ స్తుతి పాడెదను నా యేసు నాధ   
నీవు చేసిన ఉపకారములకై కోటి కోటి స్తుతి వందనం    (2X)
1.
నా యోగ్యతకు మించిన నీ కృప నాపై క్రుమ్మరించితివి    (2X)
అడిగిన వాటికంటె అధికముగా ఇచ్చిన నీకు వందనము    (2X)
...ధన్యవాదముతొ...
2.
నిజమైన దేవుడని జీవించువాడని విశ్వసించెదను    (2X)
నా జీవతకాలమంత నీ సాక్షిగ జీవింతును    (2X)
...ధన్యవాదముతొ...
1.
Dhanyavaadhamutho sthuthi paadedhanu naa yesu naadha   
Neevu chesina upakaaramulakai koti koti sthuthi vandanam    (2X)
2.
Naa yogyathakuminchina nee krupa naapai krummarinchithivi    (2X)
adigina vaatikante adhikamuga ichchina neeku vandhanamu    (2X)
...Dhanya...
3.
Nijamaina dhevudani jeevinchu vaadani vishwasinchedhanu    (2X)
Naa jeevitha kaalamantha nee saakshiga jeevinthunu    (2X)
...Dhanya...