« సాగి పోదును - ఆగి పోను నేను

పల్లవి:
సాగి పోదును - ఆగి పోను నేను    
విశ్వాసములో నేను - ప్రార్ధనలో నేడు     (2X)
హల్లెలూయ హల్లేలూయ - హల్లెలూయ హల్లేలూయ     (2X)
1.
ఎండిన ఏడారి లోయలలో - నేను నడిచినను    
కొండ గుహలలో - బీడులలో నేను తిరిగినను     (2X)
నా సహాయకుడు - నా కాపరి యేసే     (2X)
...హల్లెలూయ...
2.
పగలెండ దెబ్బకైనను - రాత్రి వేళ భయముకైనా    
పగవాని బానములకైనా - నేను భయపడను     (2X)
నాదు ఆశ్రయము - నా ప్రాణము యేసే     (2X)
...హల్లెలూయ...
3.
పదివేల మంది పైబడినా - పదిలముగా నేనుండెదను    
ప్రభు యేసు సన్నిధానమే - నాకు ఆధారం     (2X)
నాదు కేడెము - నా కోటయు యేసే     (2X)
...హల్లెలూయ...