« అత్యున్నత సింహాసనముపై

పల్లవి:
అత్యున్నత సింహాసనముపై    
అత్యున్నత సింహాసనముపై - ఆసీనుడవైన దేవా    
అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే - ఆరాదీంతును నిన్నే    
ఆహాహా హల్లేలూయ...     (4X)
ఆహాహా హల్లేలూయ...ఆహా..ఆమేన్     (3X)
1.
ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం - ఆలోచన కర్తా స్తోత్రం    
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి - సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం     (2X)
...ఆహాహా...
2.
కృపా సత్య సంపూర్ణడా స్తోత్రం - కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం    
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే - నా రక్షణ కర్తా స్తోత్రం     (2X)
...ఆహాహా...
3.
మ్రుత్యుంజయుడా స్తోత్రం - మహా ఘనుడా స్తోత్రం    
మమ్మును కొనిపోవా త్వరలో రానున్న - మేఘ వాహనుడా స్తోత్రం     (2X)
...ఆహాహా...
4.
ఆమేన్ అనువాడ స్తోత్రం - అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం    
అగ్నీ జ్వాలల వంటీ కన్నులు గలవాడ - అత్యున్నతుడా స్తోత్రం     (2X)
...ఆహాహా...