« పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ - పరిశూద్ధ ప్రభువా
Parishuddha parishuddha
share with whatsapp

పల్లవి:
పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ - పరిశూద్ధ ప్రభువా - వరదూతలైన నిన్ వర్ణీంప గలరా   
...వరదూతలైన నిన్ (3X)..వర్ణీంప గలరా...
1.
పరిశుద్ధ జనకూడ - పరమాత్మరూపుఁడ (2X)- నిరుపామ బల బుద్ధి నీతి ప్రభావా   
...నిరుపామ బల బుద్ధి (3X).. నీతి ప్రభావా...
2.
పరిశుద్ధ తనయూడ - నరరూపధారుడ (2X) - నరులాను రక్షించు కరుణా సముద్రా   
...నరులాను రక్షించు (3X).. కరుణా సముద్రా...
3.
పరిశుద్ధ మగునాత్మ - వరమూలిడునాత్మ (2X)- పరమానంద ప్రేమ భక్తుల కిడుమా   
...పరమానంద ప్రేమ (3X).. భక్తుల కిడుమా...