« ప్రభు యేసుని వదనములో
Prabhu yesuni vadhanamulo
share with whatsapp

పల్లవి:
ప్రభు యేసుని వదనములో – నా దేవుడు కనిపించె     (2X)
పాపాత్ముల బ్రోచుటకై – కృపలొలికిన కలువరిలో     (2X)
పరలోకముకై – చిర జీవముకై    (2X)
ప్రార్ధించెను నా హృదయం   
...ప్రభు యేసుని...
1.
దిశలన్నియు తిరిగితిని – నా పాపపు దాహముతో    (2X)
దౌష్ట్యములో మసలుచును – దౌర్జన్యము చేయుచును    (2X)
ధన పీడనతో – మృగ వాంఛలతో    (2X)
దిగాజారితి చావునకు   
...ప్రభు యేసుని...
2.
యేసు నీ రాజ్యములో – భువి కేతెంచెడి రోజు    (2X)
ఈ పాపిని క్షమియించి – జ్ఞాపకముతో బ్రోవుమని    (2X)
ఇల వేడితిని – విలపించుచును     (2X)
ఈడేరెను నా వినతి    
...ప్రభు యేసుని...
3.
పరదైసున ఈ దినమే – నా ఆనందములోను     (2X)
పాల్గొందువు నీవనుచు – వాగ్ధానము చేయగనే     (2X)
పరలోకమే నా – తుది ఊపిరిగా     (2X)
పయనించితి ప్రభు కడకు    
...ప్రభు యేసుని...
1.
Prabhu Yesuni Vadhanamulo – Naa Dhevudu Kanipinche    (2X)
Paapaathmula Brochutakai – Krupalolikina Kaluvarilo    (2X)
Paralokamukai – Chira Jeevamukai    (2X)
Praardhinchenu Naa Hrudhayam   
...Prabhu Yesuni ...
2.
Dhishalanniyu Thirigithini – Naa Paapapu Dhaahamutho    
Dhoushtyamulo Masaluchunu –     (2X)
Dhourjanyamu Cheyuchunu     (2X)
Dhana Peedanatho – Mruga Vaanchalatho     (2X)
Dhigajaarithi Chaavunaku    
...Prabhu Yesuni ...
3.
Yesu Nee Raajyamulo – Bhuvi Kethenchedi Roju    (2X)
Ee Paapini Kshamiyinchi – Gnaapakamutho Brovumani    (2X)
Ila Vedithini – Vilapinchuchunu     (2X)
Eederenu Naa Vinathi    
...Prabhu Yesuni ...
4.
Paradhaisuna Ee Dhiname – Naa Aanandhamulonu     (2X)
Paalgondhuvu Neevanuchu – Vaagdhaanamu Cheyagane     (2X)
Paralokame Naa – Thudi Oopirigaa     (2X)
Payaninchithi Prabhu Kadaku    
...Prabhu Yesuni ...