« ఆరాధనకు యోగ్యుడా

పల్లవి:
ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదను    
నీ మేలులను మరువక నే ఎల్లప్ఫుడు - స్తుతి పాడెదను     (2X)
ఆరాధన ఆరాధన     (2X)
నీ మేలులకై ఆరాధన - నీ దీవెనకై ఆరాధన     (2X)
ఆరాధన ఆరాధన     (2X)
1.
దినమెల్ల నీచేతులు చాపి - నీ కౌగిలిలొ కాపాడుచుంటివే     (2X)
నీ ప్రేమ నీ జాలి నీ కరుణకై - నా పుార్ణ హృదయముతొ సన్నుతింతును     (2X)
ఆరాధన ఆరాధన     (2X)
నీ ప్రేమకై ఆరాధన - నీ జాలికై ఆరాధన     (2X)
ఆరాధన ఆరాధన     (2X)
...ఆరాధనకు...
2.
ధనవంతులుగా చేయుటకు - దారిద్ర్యత ననుభవించినావు     (2X)
హెచ్హించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్మడా - పుార్ణత్మ మనస్సుతొ కొనియాడెదను     (2X)
ఆరాధన ఆరాధన     (2X)
నీ కృప కొరకై ఆరాధన - ఈ స్తితి కొరకై ఆరాధన     (2X)
ఆరాధన ఆరాధన     (2X)
...ఆరాధనకు...